keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 187/22.04.2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. sc2008-7722 /10 .04.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie a S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara din data de 24 martie 2008;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr.388/2007 a bugetului de Stat pe anul 2008;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110%.

Art.4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi S.C. "HORTICULTURA" SA Timişoara.

Art.6Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA 3

FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ SC HORTICULTURA SA

1. Rentabilitate în funcţie de cheltuielile totale

100 ..

..Pr ×=

totaleCheltuieli netofitR

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

100 ..

.... ×= totaleCheltuieli propriiVenituriacopG

3. Productivitatea muncii

În unităţi monetare Wm = 100 .

.... ×

SalariatiNr afacerideCifra

Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

= 100 exp......

.... ×

loataredecheltuieliTotal salariilecuCheltuieli

5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli

1 0

0 1/

Ch Ch

V VCtIVt ×=

V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau

01 01/ ChtCht VVCtIVt

− −

=

Ch1 = cheltuielile perioadei analizate Ch0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

6. Solvabilitate patrimonială

100 ....

)varRe..(.. ×

+ +

= crediteTotalpropriuCapital

ezersocialCapitalpropriuCapitalS

7. Grad de îndatorare

100 ..

... ×= activeTotal totaleDatoriiindG

8. Perioada de recuperare a creanţelor = zilenr Venit Creante .×

9. Perioada de rambursare a datoriilor = ziledenr Venit Datorii ..×

10. Lichiditate

100 )........(........

...... ×

− =

anundemicimaiscurttermenpedatoriiTotal materialeStocuricirculanteactiveTotalL

FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANŢĂ

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale

Achitarea obligaţiilor = 100 .............

.... ×

specialefondurisibugetedefataobligatiiTotal penalitatisiMajorari

3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate = 100 ...

..... ×

receptiitotalNr obiectiunifarareceptiiNr

4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie

Reparare defecţiuni = 100 .....

............. ×

lucraridetotalNr garantiedeperioadaindefectiunifaralucrariNr

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

Atasament: Anexa1.pdf

1

ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

- RON - INDICATORI Nr.

Rd. BVC Aprobat 2007

Prevederi An 2008

Procent %

(col.3/col.2) 0 1 2 3 4 I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)

01 4076873 7450000. 183

1.Venituri din exploatare, din care: 02 40598733. 7420020. 183 a) Venituri din activitatea de baza 03 3889873 7402420 190 b) Venituri din alte activitati, productie neterminata 04 170.000 29980 0.18 c)Venituri din surse bugetare din care:

05 -

- -

- subventii de produse si activitati 06 - - - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07 -

- -

- transferuri 08 - - - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - alte sume primite de la bugetul de stat* 10 - - - d) Venituri din fonduri speciale* 11 - - - 2. Venituri financiare 12 10000 10500 105

3.Venituri exceptionale 13 7000 7100 101 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)

14 4030473

7305000 181

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care 15 4014473 7287000 181 a) Cheltuieli materiale 16 1337558 4000000 300 b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 2.444.915 3.000.000 122 - salarii brute 18 1.917.580 2.244.000 117 - contributie asigurari sociale de stat 19 373.928 500.000 133 - ajutor somaj 20 38.352 40.000 104

2

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997 21 115.055 116.000 101 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 22 - - - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999

23 - - -

- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999

24 -

- -

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25 80.000 100.000 125

b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:

26 -

- -

- transferuri sau subventii** 27 - - - c) Cheltuieli de protocol 28 1.000 2.000 200 f) Cheltuieli reclama si publicitate 29 800 900 113 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 200 250 125 h) Tichete de masa 31 150.000 200.000 133 i) Alte cheltuieli, din care: 32 11.000- 12.000- 109- - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33 - - -

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 34 - - - 2.Cheltuieli financiare 35 5.000 6.000 120 3. Cheltuieli exceptionale 36 III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) 37 46.400 144.000 310 IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38 - - -

- fond de rezerva*** 39 - - - V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 7.424 23.040 310 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:

42 38.976 120.960 310

a) Rezerve legale 43 35.078 108.864 310 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44 - - - c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilot fiscale la impozitul pe profit

45 - - -

d) Alte repartizari prevazute de lege* 46 - - - e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit 47 3.898 12.096 310 f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48 - - -

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f) 49 - - - VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

50 - - -

1.Surse proprii 51 35.078 150.000 428 2.Alocatii de la buget 52 - - - 3.Credite bancare 53 - - -

3

- interne 54 - - - - externe 55 - - - 4.Alte surse* 56 - - - IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care 57 - - - 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 58 - - - 2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 59 - - - - interne 60 - - - - externe 61 - - - X. REZERVE, din care: 62 - - - I. Rezerve legale 63 - - - II. Rezerve statutare 64 - - - III. Alte rezerve**** 65 - - - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 - - - 1. Venituri totale 67 4.076.873 7.450.000 183 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 4.076.409 7.287.000 179 3. Nr. Prognozat de personal la finele anului 69 190 190 100 4. Nr. Mediu personal total, din care: 70 190 190 100 5.Fond de salarii, din care: 71 1.917.580 2.240.000 117 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 - - - b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73 65.000 85.000 130

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74 16.500 30.372 184

- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 75 2.750 3.500 127 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76 1.917.580 2.240.000 117

6.Cistigul mediu lunar pe salariat ***** 77 841 1.100 131 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente

78 21.457

38.353 179

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) –in preturi comparabile

79 - - -

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

80 - - -

10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 989 981 0.99 - cheltuieli totale x 1000 venituri totale

989 981 0.99

10.Plati restante – total ****** 82 - - - - preturi curente 83 - - - - preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84 - - -

11.Creante restante – total ****** 85 - - - - preturi curente - preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

86 87

- - -

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 se cuprind si: - suma de 54.360 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de

4

administratie + cenzori; - suma de 85.000 lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general. - suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii: Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Financiar - contabil

Atasament: Obiective.pdf

ANEXA 2 OBIECTIVE DE PERFORMANTA An 2008 PROPUNERI Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de performanta

U.M. Prevederi Realizari Grad de indeplinire (%)

Coeficient de pondere

Grad de indeplinire a criteriilor

0 1 2 3 4 5 6 7 1. Gradul de indeplinire a

crit. de performanta % 100 0,35

2. Achitarea obligatiilor in termenele legale

% 100 0,10

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate

% 100 0,30

4. Repararea defectiunilor Constatate in perioada de gratie

% 100 0,25

Gradul de indeplinire a obiectivelor de perfoemanta

Atasament: Anexa2.pdf

ANEXA 2 CRITERII PERFORMANTA PROPUNERI AN 2008 Nr. Denumirea UN Prevederi Realizări Grad de Coef.de Grad de Crt. criteriului de îndeplinire ponderare îndeplinire Performanţă ponderat a % criteriilor 1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuieli totale % 1.66 0.15 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 101.33 0,15 3. Productivitatea mii muncii lei/pers. 38.96 0,26 4. Ponderea chelt. Cu salariile in Chelt. Exploatare % max. 41.07 0,15 5. Indicele de crestere Venituri raportat la chelt. min.1.02 0,15 6. Solvabilitate patrimoniala % min.69.35 0,05 7. Grad indatorare % max.69.67 0,05 8. Per.recup. creante zile 30 0,05 9. Per.ramburs.datorii zile 30 0,05 10. Lichiditate % min. 61.66 0,05 Grad global de indeplinire a criteriilor de performantă