keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/10.07.2001 privind privind eşalonarea la plată a chiriei restante şi a majorărilor de întârziere datorate de domnul Novacovici Iulius

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 187/10.07.2001
privind privind eşalonarea la plată a chiriei restante şi a majorărilor de întârziere datorate de domnul Novacovici Iulius


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. EC2X-4773/18.06.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea domnului Novacovici Iulius nr.EC2X-4773/29.05.2001;
Având în vedere Ancheta socială întocmită de Serviciul Social din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor art.9 şi art.10 din Hotărârea Guvernului nr.714/1999 - privind aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă eşalonarea la plata a sumei totale de 7.648.209 lei datorată de debitorul Novacovici Iulius cu titlul de chirie restantă şi majorări de întârziere, pe o perioadă de 13 luni, termenul de plată fiind data de 26 a fiecărei luni.
Art.2: Acordarea eşalonării este condiţionată de achitarea chiriei curente. Nerespectarea termenului de plată a cuantumului şi neplata chiriei curente conduce la pierderea valabilităţii prevederilor menţionate la art.1. şi la începerea procedurii de executare silită.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- d-lui Novacovici Iulius;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI