keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2008 a SC PIEŢE SA

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 186/22.04.2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2008 a SC PIEŢE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008- 7721/10.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a SC Pieţe S.A. Timişoara nr.2 din 25.03.2008;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/31.12.2007, a bugetului de Stat pe 2008;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(a) şi lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC "PIEŢE" SA Timişoara, în conformitate cu Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2008 ale SC "PIEŢE" SA Timişoara, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa nr.2 se va limita la maximum 110%.

Art.4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC "PIEŢE" SA Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transport;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC "PIEŢE" SA Timişoara;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa1.pdf

Autoritatea administratiei publice locale Timisoara ANEXA 1 Agentul economic S.C. PIETE S.A. Adresa Timisoara, str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2 Cod fiscal RO 2487361

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

mii RON

INDICATORI Nr. rd.

BVC aprobat 2007

Prevederi an

2008

Proc. %

(col.3/ col.2)

0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)

01 4700 6200 132

1. Venituri din exploatare din care : 02 4650 6140 132 a) Venituri din activitatea de baza 03 4620 6100 132 b) Venituri din alte activitati 04 30 40 133 c) Venituri din surse bugetare din care :

05 ---- ---- ----

- subventii pe produse si activitati 06 ---- ---- ---- - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07 ---- ---- ----

-transferuri 08 ---- ---- ---- - prime acordate de la bugetul statului

09 ---- ---- ----

- alte sume primite de la bugetul de stat *

10 ---- ---- ----

d) Venituri din fonduri speciale * 11 ---- ---- ---- 2. Venituri financiare 12 45 55 122 3. Venituri exceptionale 13 5 5 100 II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)

14 4200 5700 136

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :

15 4200 5700 136

a) Cheltuieli materiale 16 900 1200 133 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 1290 1662 129

- salarii brute 18 1000 1300 130 - contributii asigurari sociale de stat 19 195 254 130 - ajutor somaj 20 20 13 65 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997

21 60 72 120

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

22 15 23 153

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999

23 ---- ---- X

- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25 210 220 105

d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :

26 ---- ---- ----

- transferuri sau subventii ** 27 ---- ---- ---- e) Cheltuieli de protocol 28 10 10 100 f) Cheltuieli reclama si publicitate 29 11 13 118 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 24 19 79 h) Tichete de masa 31 170 185 109 i) Alte cheltuieli, din care : 32 1585 2391 151 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33 ---- ---- ----

- redevente din concesionarea bunurilor publice

34 270 280 104

2. Cheltuieli financiare 35 ---- ---- ---- 3. Cheltuieli exceptionale 36 ---- ---- ---- III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)

37 500 500 100

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :

38 ---- ---- ----

- fond de rezerva *** 39 ---- ---- ----

V. ACOPRERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40 ---- ---- ----

VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 80 80 100 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG nr.64/ 2001) din care :

42 420 420 100

a) Rezerve legale 43 ---- ---- ---- b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44 ---- ---- ----

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

45 ---- ---- ----

d)Alte repartizari prevazute de lege * 46 ---- ---- ---- e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47 42 ---- ----

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48 ---- ---- ----

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

49 378 420 111

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

50 378 420 111

1. Surse proprii 51 378 420 111 2. Alocatii de la buget 52 ---- ---- ---- 3. Credite bancare 53 ---- ---- ---- - interne 54 ---- ---- ---- - externe 55 ---- ---- ---- 4. Alte surse * 56 ---- ---- ---- ---- IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

57 378 420 111

1. Investitii, inclusiv investitii in curs 58 378 420 111

la finele anului 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

59 ---- ----

- interne 60 ---- ---- ---- - externe 61 ---- ---- ---- ---- ---- X. REZERVE, din care : 62 ---- ---- ---- I. Rezerve legale 63 ---- ---- ---- II. Rezerve statutare 64 ---- ---- ---- III. Alte rezerve **** 65 ---- ---- ---- XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 ---- ---- ---- 1. Venituri totale 67 4700 6200 132 2. Costuri aferente volumului de activitate

68 4200 5700 136

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

69 84 84 100

4. Nr. mediu personal total, din care : 70 84 84 100 5. Fond de salarii, din care : 71 1000 1300 130 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72 ---- ---- ----

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:

73 66,5 89,3 134

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001

74 21 28,2 134

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001

75 3,5 4,7 134

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76 895 1300 14

6. Castigul mediu lunar pe salariat *****

77 1,19 1,49 125

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente

78 55 74 135

8. Productivitatea muncii pe total 79 46 62 135

personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile, 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.)

80 X X X

9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

81 89 92 103

10. Plati restante – total ****** 82 ---- ---- ---- - preturi curente 83 ---- ---- ---- - preturi comparabile ( rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84 ---- ---- ----

11. Creante restante – total ****** 85 ---- ---- ---- - preturi curente 86 ---- ---- ---- - preturi comparabile ( rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

87 ---- ---- ----

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

Atasament: Anexa2.pdf

ANEXA II

Criterii de performanta ale S.C. PIETE S.A. 2008

Nr. crt.

Denumire crit. de

performanta

U.M.

Propuneri 2008

Coef. de ponderare

0 1 2 3 4 1. Rentabilitatea in func-tie

de cheltuielile totale % 7 0,15

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din veni-turi proprii

% 111 0,15

3. Productivitatea muncii mii lei/ pers.

50 0,15

4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltu-ielile de exploatare

% 32 0,15

5. Indicele de crestere ve- nituri raportat la chel- tuieli

MIN 1

0,15

6. Solvabilitate patrimoni- ala

% MIN 80

0,05

7. Grad de indatorare

% MAX 30

0,05

8. Perioada de recuperare a creantelor

zile MAX 15

0,05

9. Perioada de rambursare a datoriilor

zile MAX 40

0,05

10. Lichiditate

% MIN 200

0,05

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

Obiective de performanta ale S.C. PIETE S.A. 2008

Nr. crt.

Denumire crit. de performanta

U.M.

Preve- deri 2007

Realizari 2007

Propuneri 2008

Grad

de indepl.

(%)

Coef.

de ponde-

rare

Grad de

indepl. pond.a

crit. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Gradul de indeplinire a

criteriilor de perfor- manta

% 100 94 100 0,35

2. Achitarea obligatiilor in termenele legale

% 100 280 100 0,10

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor

% 100 100 100 0,30

4. Ponderea investitiilor in repartizarea profitului net

% Min. 45

90 Min. 45

0,25

Gradul de indeplinire a obiectivelor de performanta

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ANEXA III

FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANTA

1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale Profit net R= ---------------------------- * 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii Gacop = --------------------------- * 100 Cheltuieli Totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri In unitati monetare Wm = ---------------------------- Nr.salariati 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare Cheltuieli cu personalul -------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/ Ct = --------- * ---------- V0 Cht 1 unde: V1 – veniturile perioadei realizate V2 - veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1- V0 IVt/ Ct = -------------------- Cht 1- Cht 0

unde : Cht 1 – cheltuielile perioadei analizate Cht 0 - cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate 6. Solvabilitate patrimoniala Capital propriu (capital social + rezerve) S = ------------------------------------------- * 100 Capital propriu + total credite 7. Grad de indatorare Datorii totale Gind = ------------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate Total activitate circulante – Stocuri materiale L = ----------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt ( < 1 an) FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA

1. Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta 2. Achitarea in termen a obligatiilor legale

Total obligatii – Majorari si penalitati Achitarea obligatiilor = --------------------------------------------------- * 100 Total obligatii fata de bugete si fonduri speciale

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate Nr. controale fara sanctiuni Imbunatatirea calit.serv. prest. = ---------------------------------- * 100 Nr. controale efectuate

4. Ponderea investitiilor in repartizarea venitului net Investitii Pondere invest. = ---------------- * 100 Profit net DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2008 – 7721/10.04.2008

R E F E R A T

cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2008 - SC PIEŢE SA Timişoara

Având în vedere adresa SC PIEŢE SA Timişoara, cu nr. 447/02.04.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. TH2007-2706/04.04.2008, prin care sunt propuse spre aprobare Consiliului Local, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.2/25.03.2008 ), criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2008 ale SC PIEŢE SA În conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţi economici; În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,

PROPUNEM: 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara Bugetul

de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC PIEŢE SA Timişoara; 2. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Criteriile

şi obiectivele de performanţă pe 2008 ale SC PIEŢE SA Timişoara precum şi formule de calcul ale Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2008.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT

Avizat juridic,

Cod FP 53 – 01, Ver.1 red.L.P.