keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 185/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A.

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 185/22.04.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 7831/11.04.2008 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie , sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Solicitarea S.C. Colterm SA nr. RE2008-1472/10.04.2004 privind proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2008;
Având în vedere Hotarârea nr. 29/09.04.2007 a Consiliului de Administratie al S.C. COLTERM S.A.;
În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar ;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (a) şi (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A. Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC COLTERM SA
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_BVC_2008.pdf

SC COLTERM SA ANEXA TIMISOARA

-lei-

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 04 13.000.000 6.855.727 23.378.497

- transferuri 08

e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12 2.500.000 16.220.248 6.600.000

a) Cheltuieli materiale 16 137.115.952 137.142.637 184.379.881

- salarii brute (641) 18 29.350.000 29.187.842 36.776.700 -colaboratori (621) 19

-alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2.550.011 2.466.037 2.556.400

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 0 8

Indicatori Nr.

2.022.719

36.228.401

2.175.000

257.520.000

1.751.273

251.020.000

49.299.585

7.484.058

459.709

258.020.000

255.845.000

150.760.531

75.105.972

38.877.571

2.174.065

202.593.011

196.214.326

39.975.323

1.761.000

5.915.490

654.681

209.670.552

207.496.487

117.460.823

66.959.689

34.385.762

32.573.927

40.294.111

5.972.725

- ajutor de somaj (6452)( 2%+0.25%2007)(1%+0,25%2008) 21 660.375

b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17

- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007,2008) 20

2.000.000

198.723.000

192.023.000

32.738.390

31.054.855

07

- prime acordate de la bugetul statului 09

- alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC123/2007, ANRE1324/2006 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)

10

d) Venituri din fonduri speciale 11

2. Venituri financiare

a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii) 03

c) Venituri din surse bugetare,din care: 05

199.223.000

197.223.000

117.929.755

63.793.245

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01

1. Venituri din exploatare,din care: 02

- subventii pentru produse si activitati 06

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37) 14

1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15

- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform L95/2006 si L388/2007 - 6453 (6%2007) (5,5%2008)

22

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

Indicatori Nr.

-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )

24 117.600 113.360 125.000

-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451)1.116%2007 0,757%2008

25 327.546 322.948 278.400

-Tichete de masa (642) 26 2.104.865 2.029.729 2.153.000

d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care: 28 587.000 813.955 735.534

-transferuri sau subvenţii 29 e) Cheltuieli de protocol (623) 30 36.000 20.621 35.000 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 31 10.000 50 10.000 g) Alte cheltuieli (635,612),din care: 32 3.000.000 2.142.492 2.835.000 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 634.935 672.752 662.806 i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35 400.000 994.654 500.000

j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 36 500.000 3.869.282 500.000

2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 6.700.000 6.378.685 6.500.000 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 500.000 7.077.541 500.000

-fond de rezervă 40 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 41

VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 80.000 568.944 80.000 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care: 43 420.000 6.508.597 420.000

a) Rezerve legale 44 25.000 353.877 25.000

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45 395.000 6.154.720 395.000

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

46

d) Alte repartizări prevăzute de lege 47 e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 48

12.725.00011.255.31210.079.937

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681) 27

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

Indicatori Nr.

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

49

d) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f) 50

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 51 64.279.937 79.444.500 41.625.000

1. Surse proprii din care: 52 10.279.937 19.326.605 11.625.000 ~amortizare 10.079.937 11.255.312 11.425.000 ~fond dezvoltare 200.000 178.662 200.000 ~fonduri proprii 7.892.631 2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 4* ) 53 54.000.000 47.817.524 20.000.000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 12.300.371 10.000.000

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 64.279.937 80.742.276 25.911.000

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 62.982.161 79.444.500 24.611.000 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 60 1.297.776 1.297.776 1.300.000

- interne 61 1.297.776 1.297.776 1.300.000 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 199.223.000 209.670.552 258.020.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 198.723.000 202.593.011 257.520.000 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1.260 1.258 1.228 din care: activ baza 1.198 1.197 1.163 alte activitati 62 61 65 4. Nr mediu personal total 71 1.235 1.226 1.197 din care: activ baza 1.175 1.166 1.137 alte activitati 60 60 60 5. Fond salarii brut, din care: 72 29.350.000 29.187.842 36.776.700 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001, din care:

74 113.724 85.296 142.114

* sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 75 28.428 28.440 35.532

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

Indicatori Nr.

* premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 76 28.428 35.532 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă 77 29.236.276 29.102.546 36.634.586

6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 1.973 1.972 2.543 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în preţuri curente 79 161.314 171.020 215.556

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71)-în preţuri comparabile 80

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.) 81

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000 82 997 966 998

11. Plăţi restante-total 83 10.000.000 35.998.110 38.000.000 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 85

12.Creanţe restante-total 86 29.500.000 35.500.000 40.000.000 * preţuri curente 87 NOTA :

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC ing.Ion Piturca Ionel Buciu

3)Rd. 52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea creditelor

2) Rd. 38 - rezutatul brut al anului 2007 a fost influentat favorabil de activitatea anterioara a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocentrale Timisoara din subordinea SC Termoelectrica Bucuresti

1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2008 de cate ori situatia o impune

4)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele termice

5)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice

6)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma de 113.664 lei lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie.

7)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 ) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si a conducatorului unitatii.

4*)Rd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Primariei de catre Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate cu procedura stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului

SC COLTERM SA TIMISOARA

0 1

b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 04

- transferuri 08

e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12

a) Cheltuieli materiale 16

- salarii brute (641) 18 -colaboratori (621) 19

-alte cheltuieli cu personalul din care: 23

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

Indicatori Nr.

- ajutor de somaj (6452)( 2%+0.25%2007)(1%+0,25%2008) 21

b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17

- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007,2008) 20

07

- prime acordate de la bugetul statului 09

- alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC123/2007, ANRE1324/2006 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)

10

d) Venituri din fonduri speciale 11

2. Venituri financiare

a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii) 03

c) Venituri din surse bugetare,din care: 05

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01

1. Venituri din exploatare,din care: 02

- subventii pentru produse si activitati 06

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37) 14

1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15

- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform L95/2006 si L388/2007 - 6453 (6%2007) (5,5%2008)

22

0 1

Indicatori Nr.

-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )

24

-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451)1.116%2007 0,757%2008

25

-Tichete de masa (642) 26

d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care: 28

-transferuri sau subvenţii 29 e) Cheltuieli de protocol (623) 30 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 31 g) Alte cheltuieli (635,612),din care: 32 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35

j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 36

2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38

-fond de rezervă 40 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 41

VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care: 43

a) Rezerve legale 44

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

46

d) Alte repartizări prevăzute de lege 47 e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 48

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681) 27

0 1

Indicatori Nr.

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

49

d) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f) 50

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 51

1. Surse proprii din care: 52 ~amortizare ~fond dezvoltare ~fonduri proprii 2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 4* ) 53 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 60

- interne 61 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 din care: activ baza alte activitati 4. Nr mediu personal total 71 din care: activ baza alte activitati 5. Fond salarii brut, din care: 72 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001, din care:

74

* sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 75

0 1

Indicatori Nr.

* premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 76 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă 77

6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în preţuri curente 79

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71)-în preţuri comparabile 80

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.) 81

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000 82

11. Plăţi restante-total 83 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 85

12.Creanţe restante-total 86 * preţuri curente 87 NOTA :

DIRECTOR GENERAL, ing.Ion Piturca

3)Rd. 52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea cre

2) Rd. 38 - rezutatul brut al anului 2007 a fost influentat favorabil d anterioara a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocent din subordinea SC Termoelectrica Bucuresti

1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2008 de cate or impune

4)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv termice

5)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Adm Publice

6)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie

7)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 ) este calculat fara influe prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si conducatorului unitatii.

4*)Rd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Prim Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate c stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciulu

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2008 – 7831 / 11.04.2008

REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

al S.C. COLTERM S.A.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C. Colterm S.A. pentru anul 2008 a avut vedere realizările anului 2007 care sunt conform balantei de verificare provizorii incheiate la 31.12.2007. Pe anul 2007 s-a inregistrat un profit brut de 7.077.541 lei datorita inregistrarii de venituri suplimentare ca urmare a activitatii anterioare a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocentrale Timisoara din subordinea SC Termoelectrica SA Bucuresti. Pentru anul 2008 se propune realizarea unui profit brut de 500.000 lei. Pentru anul 2008, s-a avut in vedere cresterea cu 10 % a productiei fizice de energie termica livrata din CET precum si majorarea cu 6% a pretului . Energia electrica prezumata a se livra este de 45.420 Mwh in principal din CET Sud si CT Freidorf ceea ce va aduce un venit de peste 10,5 mil lei. La determinarea costurilor cu combustibilul , pentru carbune s-a luat in calcul pretul stocului existent la 31.12.2007 iar pentru cantitatile de carbune de aprovizionat s-a luat in calcul pretul actual. Pentru gazele naturale s-a folosit pretul din actul aditional cu Petrom Gas care este in vigoare pana la 1.08.2008 ,ulterior acestei date pretul folosit in fundamentare este majorat cu 8,5%.Datorita pretului ridicat al pacurii si implicit al Gcal produse avand ca si combustibil pacura nu s-a prevazut consumarea de pacura in anul 2008. Profitul net al anului 2008, in suma de 420.000 lei se propune a fi utilizat astfel:- 25.000 lei – constituirea de rezerve 5% conform prevederilor legale. - 395.000 lei – acoperirea partiala a pierderii contabile inregistrate in anii anteriori. Proiectul de BVC este construit tinand cont de temperaturile medii exterioare realizate pe trim. I 2008 si cele normale multianuale aferente trim.IV 2008. Având în vedere solicitarea SC COLTERM SA înregistrată cu nr. RE2008-1472 /10.04.2004, Hotărârea nr. 29/09.04.2008 al Consiliului de Administraţie a SC COLTERM SA şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara în calitatea sa de acţionar

FP 53-01, Ver. 1

2

unic al S.C.Colterm S.A, rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr 31/ 1990 privind societăţile comerciale,

PROPUNEM: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 200 al Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm” S.A. , conform anexei la prezentul referat. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA PROIECT HCL

-lei-

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 04 13.000.000 6.855.727 23.378.497

- transferuri 08

e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12 2.500.000 16.220.248 6.600.000

a) Cheltuieli materiale 16 137.115.952 137.142.637 184.379.881

- salarii brute (641) 18 29.350.000 29.187.842 36.776.700 -colaboratori (621) 19

-alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2.550.011 2.466.037 2.556.400 -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )

24 117.600 113.360 125.000

-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451)1.116%2007 0,757%2008

25 327.546 322.948 278.400

-Tichete de masa (642) 26 2.104.865 2.029.729 2.153.000

d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care: 28 587.000 813.955 735.534

-transferuri sau subvenţii 29 e) Cheltuieli de protocol (623) 30 36.000 20.621 35.000 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 31 10.000 50 10.000 g) Alte cheltuieli (635,612),din care: 32 3.000.000 2.142.492 2.835.000 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 634.935 672.752 662.806 i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35 400.000 994.654 500.000

j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 36 500.000 3.869.282 500.000

2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 6.700.000 6.378.685 6.500.000 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 500.000 7.077.541 500.000

-fond de rezervă 40 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 41

VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 80.000 568.944 80.000 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care: 43 420.000 6.508.597 420.000

a) Rezerve legale 44 25.000 353.877 25.000

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45 395.000 6.154.720 395.000

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

46

d) Alte repartizări prevăzute de lege 47

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39

- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform L95/2006 si L388/2007 -6453 (6%2007) (5,5%2008)

22

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681) 27

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37) 14

1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15

I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01

1. Venituri din exploatare,din care: 02

- subventii pentru produse si activitati 06

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741

a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii) 03

c) Venituri din surse bugetare,din care: 05

199.223.000

197.223.000

117.929.755

63.793.245

07

- prime acordate de la bugetul statului 09

- alte sume primite de la bugetul de stat (OG 36/2006, Dec ANRSC123/2007, ANRE1324/2006 compens. comb 46.21 lei/gcal fara TVA)

10

d) Venituri din fonduri speciale 11

2. Venituri financiare

32.738.390

31.054.855

2.000.000

198.723.000

192.023.000

40.294.111

5.972.725

- ajutor de somaj (6452)( 2%+0.25%2007)(1%+0,25%2008) 21 660.375

b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17

- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(19.5%+0.85% 2007,2008) 20

654.681

209.670.552

207.496.487

117.460.823

66.959.689

34.385.762

32.573.927

38.877.571

10.079.937

2.174.065

202.593.011

196.214.326

39.975.323

1.761.000

5.915.490

258.020.000

255.845.000

150.760.531

75.105.972

1.751.273

251.020.000

49.299.585

7.484.058

459.709

11.255.312

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 0 8

Indicatori Nr.

2.022.719

36.228.401

2.175.000

257.520.000

12.725.000

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

Indicatori Nr.

e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 48

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

49

d) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a- f) 50

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 51 64.279.937 79.444.500 41.625.000

1. Surse proprii din care: 52 10.279.937 19.326.605 11.625.000 ~amortizare 10.079.937 11.255.312 11.425.000 ~fond dezvoltare 200.000 178.662 200.000 ~fonduri proprii 7.892.631 2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 4* ) 53 54.000.000 47.817.524 20.000.000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 12.300.371 10.000.000

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 64.279.937 80.742.276 25.911.000

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 62.982.161 79.444.500 24.611.000 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 60 1.297.776 1.297.776 1.300.000

- interne 61 1.297.776 1.297.776 1.300.000 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 199.223.000 209.670.552 258.020.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 198.723.000 202.593.011 257.520.000 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1.260 1.258 1.228 din care: activ baza 1.198 1.197 1.163 alte activitati 62 61 65 4. Nr mediu personal total 71 1.235 1.226 1.197 din care: activ baza 1.175 1.166 1.137 alte activitati 60 60 60 5. Fond salarii brut, din care: 72 29.350.000 29.187.842 36.776.700 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001, din care:

74 113.724 85.296 142.114

* sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 75 28.428 28.440 35.532

* premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 76 28.428 35.532 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă 77 29.236.276 29.102.546 36.634.586

6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 1.973 1.972 2.543 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în preţuri curente 79 161.314 171.020 215.556

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71)-în preţuri comparabile 80

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.) 81

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000 82 997 966 998

11. Plăţi restante-total 83 10.000.000 35.998.110 38.000.000 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 85

12.Creanţe restante-total 86 29.500.000 35.500.000 40.000.000 * preţuri curente 87 NOTA :

4*)Rd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Primariei de catre Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate cu procedura stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului 5)Rd.79,80 si 81 au in vedere Ordinul 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice

6)In cheltuielile cu salariile (rd.72) in anul 2008 s-a cuprins suma de 113.664 lei lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie.

7)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78 ) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si a conducatorului unitatii.

1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2008 de cate ori situatia o impune

4)Rd.52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele termice

2) Rd. 38 - rezutatul brut al anului 2007 a fost influentat favorabil de activitatea anterioara a sectorului de productie in cadrul Sucursalei Electrocentrale Timisoara din subordinea SC Termoelectrica Bucuresti

3)Rd. 52 o parte din amortismente se vor folosi la rambursarea creditelor

Prevederi Realizari Prevederi an an an

2007 2007 2008 0 1 2 3 4

Indicatori Nr.