keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 184/22.04.2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-7836/11.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă , învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2008-001179 /19.03.2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008 de către Consiliul de Administraţie al regiei;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara înregistrată cu nr.23/06.03.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Timişoara prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXA 1 LA HCL_______/___________

mii lei INDICATORI APROBAT PREVEDERE

AN 2007 AN 2008 0

I VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.13+rd.14) 1 72.539,00 75.881,00

1. Venituri din exploatare,total 2 72.339,00 75.851,00 din care: 3 a).Venit.activ.de bază 4 40.288,00 35.075,00 b).Venit.din alte activ. 5 4.320,00 4.050,00 c)Venit.din surse buget.din care: 6 27.731,00 36.726,00 subv.pe prod.şi activit. 7 subv.ptr.acoperirea dif.de preţ şi tarif. 8 27.731,00 36.726,00 transferări 9 prime acord.de la bugetul de stat 10 alte sume primite de la buget.stat 11 d)Venituri din fond.speciale 12

2. Venituri financiare 13 200,00 30,00 3. Venituri extraordinare 14 0,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.16+rd.38+rd.39) 15 72.429,00 75.731,00 1. Chelt.pt. Exploatare,total din care: 16 69.429,00 72.731,00

a).cheltuieli materiale 17 18.700,00 17.789,00 b).chelt.cu personalul,din care: 18 31.422,00 45.128,00

- salarii brute 19 24.020,00 35.151,00 contrib.asig.soc.de stat L 76/2002 L.387/2007 20 4.684,00 6.854,00 ajutor şomaj L.76/2002 L 387/2007 21 480,00 352,00 contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.388/2002 22 1.441,00 1.933,00 alte chelt.cu pers.,din care: 23 797,00 838,00 fond unic de sanatate L95/2006 24 204,00 299,00 fond garantare L200/2006 25 60,00 88,00 fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. L.448/2006 26 258,00 170,00 fond risc si accidente L.346/2002 27 275,00 281,00 c)Cheltuieli cu amortizarea 28 3.000,00 3.000,00 d).chelt.prevăz.Lege buget SI L.571/2003 29 480,00 703,00 transferuri sau subvenţii 30 e).Cheltuieli protocol L.571/2003 31 2,00 3,00 f)Chelt.reclamă şi publicitate 32 20,00 20,00 g).Chelt.sponsorizare L.32/1994 modif. 33 250,00 250,00 h).Tichete de masă L.142/1999 , L.193/2006 34 3.000,00 3.000,00 i).Alte cheltuieli, din care: 35 12.555,00 2.838,00 taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale 36 redevenţ.din concesion.bunuri.publice 37

2. Cheltuieli financiare 38 3.000,00 3.000,00 3. Cheltuieli extraordinare 39 0,00 0,00 III. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) 40 110,00 150,00 IV. ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care: 41

1.fond de rezervă 42 V. ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENŢII 43 VI. IMPOZIT PE PROFIT 44 18,00 24,00 VII. PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care: 45 92,00 126,00

a).Rezerve legale 46 b).Acop.pierd.contab.din anii preced. 47 92,00 126,00 c)Alte rezerve constit.ca surse proprii de finanţ.aferente prof.rezult.din vânz. 48 activ.respectiv aferent facilităţilor fisc.imp.profit d).Alte repartiz.prevăz.de lege 49 e)Pana la 10% ptr.particip.salariaţilor la profit 50 f).Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul 51 societ.naţionale,compani.naţionale şi societ.cu capital integral sau majoritar de stat. g).Profit nerepartiz.pe destinaţii prev.la lit.a-f 52

VIII. SURSE DE FINANŢ.A INVESTIŢIILOR 53 94.525,00 91.438,00 din care: 1.Surse proprii 54 3.000,00 3.000,00 2.Alocaţii de la buget 55 14.875,00 9.294,00 3.Credite bancare 56 76.650,00 79.144,00 interne 57 76.650,00 79.144,00 externe 58 4.Alte surse 59

IX. CHELT.PTR.INVESTIŢII, din care: 60 94.525,00 91.438,00 1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului 61 94.525,00 91.438,00 2.Rambursări rate aferente credit.pt.investitii 62 interne 63 externe 64

X. REZERVE, din care: 65 I.Rezerve legale 66 II.Rezerve statutare 67

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA PE ANUL 2008

III.Alte rezerve 68 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 69

1.Venituri totale 70 72.539,00 75.881,00 2.Costuri aferente volumului de activit. 71 72.429,00 75.731,00 3.Nr.prognozate de pers.la finele anului 72 1.450,00 1.413,00 4.Nr.mediu pers.total, din care: 73 1.508,00 1.473,00 5.Fond de salarii, din care: 74 24.020,00 35.151,00 a).fond de salarii aferent.post.blocate 75 b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) 76 123,00 91,00 din OUG nr.79/01, din care: sporuri, adausuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit 77 25,00 30,00 art.7(2) din OUG nr.79/2001. premiul anual, potrivit art.7(4) din 78 49,00 0,00 OUG nr.79/2001 c). Fond de salarii aferente personal. angajat pe bază de contract individual 79 23.961,00 35.078,00 de muncă. 6.Castigul mediu lunar pe salarii 1.377,00 2.068,00 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) 80 48,00 51,00 (rd.67/rd.70)în preţuri curente 8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) 81 50,00 54,00 (rd.67/rd.70)în preţ.comparabile 9.Productivit.muncii pe total pers. mediu (unităţi fizice / număr persoane) 82 56.435,00 62.502,00

9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale venituri totalex0,1 83 0,10 0,10 cheltuieli totale

10.Plăţi restante total 84 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 85 10.000,00 10.000,00 preţuri comparabile (rd.85 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 86 10.500,00 10.500,00 11.Creanţe restante, totale 87 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 88 10.000,00 10.000,00 preţuri comparabile(rd.88 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 89 10.500,00 10.500,00

NOTĂ În cheltuielile cu salariile pe anul 2008, se cuprind şi: - suma de 73 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor

consiliului de administraţie ; - suma de 91 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale

managerului, administratorului sau directorului;

DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRASNPORTURI ŞEF SERVICIU R.T.U.,

CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

Atasament: REFERAT.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE Nr. SC2008 – 7836/11.04.2008

REFERAT Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 al Regiei Autonome de

Transport Timişoara

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2008-001179 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008 de către Consiliul de Administraţie al Regiei;

Propunem:

Aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECTOR ECONOMIC,

CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU R.T.U., CONSILIER PRINCIPAL, OVIDIU RĂDULESCU VIOREL FLOREA

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

RED/DACT: V..F.

Aprobat PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU