keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/29.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator a întrecerii sportive "Crosul Zilei Olimpice", Timişoara 1999

29.06.1999

Hotararea Consiliului Local 183/29.06.1999
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator a întrecerii sportive "Crosul Zilei Olimpice", Timişoara 1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-7872/07.06.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă partciparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator a întrecerii sportive "Crosul Zilei Olimpice", ce se
va desfăşura în Timişoara în data de 20.06.1999.

Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi
alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", a sumei de 5.000.000
lei.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestări se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Direcţiei Pentru Tineret şi Sport a Judeţului Timiş;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ERNEST WALTER SCHMIDT
Contrasemneaza