keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/24.02.2004 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru realizarea lucrărilor de la Catedrala Mitropolitana

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 17/24.02.2004
privind alocarea unei sume din bugetul local pentru realizarea lucrărilor de la Catedrala Mitropolitana


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004- 3185/20.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile art.50 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu art. 38 , lit.(d), (r) şi (z) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 1 miliard lei din bugetul local Cap. 59.02.20 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" pentru realizarea lucrărilor de desprăfuire, spălare şi intreţinere a suprafeţei pictate de la Catedrala Mitropolitană, precum şi a decoraţiunilor, basoreliefurilor din piatră şi a lucrărilor de intreţinere şi poleire cu foiţă de aur a iconostasului.

Art.2: Justificarea şi decontarea cheltuielilor rezultate in urma realizarii lurărilor prevăzute la art.1 se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mitropoliei Banatului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI