keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 17/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 953/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55 A", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

100/15-SAG 55A Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 13718 3083 3292.3

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 8885 1997 2132.4

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 390 88 93.6

3.5 Consultanta 1185 266 284.4

3.6 Asistenta tehnica 3258 732 781.92

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 297471 66847 71393

4.1 Constructii si instalatii 297471 66847 71393

IZOLARE PERETI 165962 37295 39831

MODERNIZARE TAMPLARIE 16275 3657 3906

INCHIDERE LOGII 63691 14313 15286

IZOLARE TERASA 45709 10272 10970

PLANSEU PESTE SUBSOL 185 42 44.4

INSTALATII 2843 639 682.32

REPARATII TROTUARE 2806 631 673.44

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 38555.7 8664 9253.4

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 7436.78 1671 1784.8

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 31118.9 6993 7468.5

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 349745 78594 83939

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

349745 LEI C+M 304908 LEI 78594 Euro 68519 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

433.683 LEI C+M 378.086 LEI 97.457 Euro 84.963 Euro

COTA NEELIGIBILE 5,56 %

Valoare eligibila inclusiv TVA 433.683,40

COTA U.E. 60 % reprez 260.210,04 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 86.736,68 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 86.736,68 LEI

Aria utila Au= 1216 mp Cost reabilitare/mp 65 Euro/mp

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Şagului nr. 55A”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 433.683 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 378.086 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU DUMITRESCU DANIELA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.D. Ex.1