keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/30.06.1998 privind privind aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 178/30.06.1998
privind privind aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0987213/03.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.21/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Baza de Productie si/sau sediu firma" si scoaterea la licitatie a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor Taborului Tacit;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesiunii, inchirierii si locatiei de gestiune;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul si Caietul de sarcini privind concesionarea prin
licitatie publica a terenului situat in Timisoara la intersectia strazilor
Taborului Tacit, destinat constructiei unei baze de productie si/sau sediu
firma.
Regulamentul de licitatie si Caietul de sarcini sunt cuprinse in Anexa
1 si respectiv Anexa 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Cuaducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza