keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/10.07.2001 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren Fundaţiei "Rudolf Walther" Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 178/10.07.2001
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren Fundaţiei "Rudolf Walther" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 8226/17.01.2001 al Direcţiei Urbanism şi Referatul nr. SC2001- 4970/30.05.2001 al Serviciului Social din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr. 938/07.07.2000 a Satului de Copii "Rudolf Walther" - Filiala Timişoara;
În baza Adresei nr. SC2001- 7538/08.05.2001 a Societăţii Naţionale " Aeroportul Internaţional " Timişoara S.A.;
În baza Studiului de oportunitate întocmit de Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Decretului - Lege nr.115/1938 - privind unificarea dispoziţiilor privitoare la Cărţile Funciare;
În baza art.12 alin.3 şi art.17 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri de realizare a locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit (f) şi (s) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se radiază dreptul de administrare operativă directă a Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească Timişoara asupra parcelei înscrisă în C.F. nr.18856 - Timişoara cu nr.top. 8104/2 în suprafaţă totală de 15015 mp.
Art.2: Se aprobă dezmembrarea parcelei menţionate la art.1 în 5 parcele, conform planului parcelar, după cum urmează : 8104/2/1, în lăţime de 10,50 m cu destinaţia de drum; 8104/2/2, în suprafaţă de 5120 mp.; 8104/2/3, în suprafaţă de 1170 mp.; 8104/2/4, în suprafaţă de 6183 mp; 8104/2/5, în lăţime de 12,00 m cu destinaţia de drum.

Art.3 : Se atribuie în folosinţă gratuită Fundaţiei "Rudolf Walther" parcela cu nr.top. 8104/2/2 în suprafaţă de 5120 mp. în vederea realizării unei staţii de tranzit pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament.

Art.4: Se menţine dreptul de superficie în favoarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional" Timişoara asupra parcelei cu nr.top.8104/2/3 în suprafaţă de 1170 mp.

Art.5: Dezmembrarea şi notările corespunzătoare în Cartea Funciară sunt în sarcina Fundaţiei "Rudolf Walther" .

Art.6: Autorizaţia de Construire pentru obiectivul prevăzute la art.3 se va obţine în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri iar finalizarea lucrărilor se va face în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu posibilitatea de prelungire potrivit legii.
Beneficiarul atribuirii de teren îşi va asigura utilităţile.

Art.7: Atribuirea de teren menţionată la art.3 se face pe o perioadă de 49 ani în condiţiile în care beneficiarul nu-şi schimbă obiectul de activitate.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Fundaţiei " Rudolf Walther";
- Societăţii Naţionale " Aeroportul Internaţional " Timişoara;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI