keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/29.06.1999 privind privind realizarea de fântâni publice în intravilanul Municipiului Timişoara

29.06.1999

Hotararea Consiliului Local 175/29.06.1999
privind privind realizarea de fântâni publice în intravilanul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099- 8347/15.06.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 şi 12 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 39/1999 a bugetului de stat;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea unor fântâni publice în intravilanul Municipiului
Timişoara , pe următoarele amplasamente:
- Fântână forată Piaţa Bălcescu (Piaţă agro-alimentară);
- Fântână forată Piaţa Doina (Piaţă agro-alimentară);
- Fântână forată Str. Balanţei (Zona Giroc);
- Fântână forată Str. Învăţătorului (Parc Bucovina);
- Fântână forată Str. Lugojului (Zona S. Bărnuţiu);

Art.2: Lucrările de investiţii prevăzute la art.1, au fost cuprinse în lista de
investiţii pe anul 1999 la cap. 63.02.50 "Alte cheltuieli gospodăreşti şi
locuinţe", cu suma de 600.000.000 lei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ERNEST WALTER SCHMIDT
Contrasemneaza