keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/30.06.1998 privind privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 174/30.06.1998
privind privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0988042/22.06.1998 al Directiei Relatii Comunicare din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.139/09.06.1998 privind modificarea organigramei si a numarului de posturi ale Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.40/1991 si Hotararii Guvernului nr.281/1993cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;
Avand in vedere Legea nr.85/1996 pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar;
In conformitate cu prevederile art. 44 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Statul de functii pentru aparatul propriu al Primariei
Municipiului Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2:Cuaducereala indeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia
Relatii Comunicare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Biroului Resurse Umane;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza