keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/29.06.1999 privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cotizaţia de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara şi garanţia bancară în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare Profesională

29.06.1999

Hotararea Consiliului Local 174/29.06.1999
privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cotizaţia de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara şi garanţia bancară în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare Profesională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere adresa Uniunii Consorţiului Local Timişoara, nr. EC8999-1050/11.06.1999 prin care se solicită o garanţie bancară în sumă de 19.530.000 lei pentru licitaţia câştigată de această instituţie, privind punerea în practică pe o perioadă de cinci luni a proiectului "Servicii pentru dezvoltare economică locală";
Având în vedere Referatul nr. SC099-8249/14.06.1999 al Direcţiei Econmice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere faptul că Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara, iar cotizaţia anuală este în sumă de 120.000 lei;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se alocă din bugetul local, cap. 72.02 "Alte acţiuni", suma de 120.000
lei reprezentând cotizaţia pe anul 1999 în calitate de membru al Uniunii
Consorţiului Local Timişoara.

Art.2: Se alocă din bugetul local, cap. 72.02 "Alte acţiuni", suma de
19.530.000 lei, reprezentând garanţie bancară în favoarea Agenţiei Judeţene
pentru Ocupare şi Formare Profesională Timiş, pe perioada derulării proiectului
"Servicii pentru dezvoltare economică locală".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Unuinii Consorţiului Local ;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ERNEST WALTER SCHMIDT
Contrasemneaza