keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/07.04.2015 privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 174/07.04.2015
privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.8052/25.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 125/2002 si Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea catre unitatile de cult recunoscute in Romania, a unui sprijin financiar pe anul 2015 de la bugetul local, in suma totala de 1695 mii lei,repartizata dupa cum urmeaza:
- cultul ortodox roman: 1150 mii lei
- cultul romano-catolic: 200 mii lei
- cultul greco-catolic: 200 mii lei
- alte culte religioase: 145 mii lei

Art. 2: Se aproba incheierea Protocolului de finantare cu fiecare cult recunoscut, în care se va prevedea suma acordată ca finantare nerambursabilă, pentru fiecare obiectiv în parte, în cadrul limitelor bugetare aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unitatilor centrale de cult apartinad cultelor religioase recunoscute in Romania;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE SPORTIVE SI CULTURALE Compartiment Institutii Culturale SC2015 –

Aprobat, PRIMAR, Nicolae Robu

R E F E R A T

pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Avand in vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, regulament aprobat prin HCL /20.03.2015. Potrivit prevederilor Legii 350/2005 care stabileste regimul finantarilor nerambursabile acordate din fondurile publice, ale OG. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 152/2002 si HG 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea OG 82/2001,de la bugetul local se poate acorda sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din municipiul Timisoara destinate:

a)intretinerii si functionarii unitatilor de cult; b)construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacaşurilor de cult; c)conservarii şi intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase; d)desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult; e)amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase; f)construirii, amenajarii şi repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala şi medicala ale unitatilor de cult; g)construirii şi repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; h)construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

Avand in vedere ca pentru anul bugetar 2015 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii

religioase” s-a prevazut suma de 2.500 mii lei, din care 805 mii lei reprezinta sume angajate prin

hotarari de consiliul local in anul 2014 si care nu au fost achitate, ramanand un disponibil de

1.695 mii lei.

Avand in vedere solicitarea de la Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei cu nr.

SC2015-7081/17.03.2015 prin care ne-a cerut sprijin privind cofinanatrea de la bugetul local in

suma de 9.126.602,20 lei, necesar care reprezinta acoperirea lucrarilor ce urmeaza a se efectua la

14 parohii din municipiul Timisoara.

Avand in vedere cererile cu nr. SC 2014-29046/03.11.2014 a Parohiei Greco-Catolice

Timsioara V Mehala si SC2015-5635/02.03.2015a Parohiei Romane Unite cu Roma Greco-

Catolica, Timisoara IV, prin care ni se solicita un sprijin financiar in suma de 314.000 lei.

Avand in vedere proiectul de anvengura inceput la Biserica Millenium – Episcopia

Romano-Catolica.

Avand in vedere ca pana in prezent nu au fost depuse solicitari din partea altor culte

religioase, pentru primirea de finantari de la bugetul local.

Avand in vedere ponderea orientarii religioase a locuitorilor municipiului Timisoara, in

conformitate cu datele statistice existente, precum nu in ultimul rand, solicitarile depuse de catre

unitatile de cult si analizarii oportunitatii acestora.

Propunem repartizarea de la bugetul local a sumelor privind finantarea unitatilor de cult

dupa cum urmeaza:

 Cultul ortodox roman  

 Cultul romano-catolic 

 Cultul Greco-catolic 

 Alte culte religioase 

VICEPRIMAR, SECRETAR Dan Diaconu Ioan Cojocari

DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ŞI CULTURALE DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Daniela Larco

DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Smaranda Haracicu

Avizat juridic, Daniela Stefan