keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 173/10.07.2001 privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. MONLANDYS S.R.L.

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 173/10.07.2001
privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. MONLANDYS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10071/18.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.R32001-140/11.06.2001 a S.C. Monlandys S.R.L.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Decretului-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare;
În conformitate cu prevederile art.2, art.12 şi art.15 din Legea nr.54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor;
În baza prevederilor din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile art.3 lit.(b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. MONLANDYS S.R.L. , pe baza unei expertize asupra terenurilor însuşită de Consiliul Local care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- Primăria Municipiului Timişoara trece din proprietatea sa, în proprietatea S.C. MONLANDYS S.R.L. terenul în suprafaţă de 1954 mp., cuprins în C.F. nedefinitivă nr.4426 - Freidorf, cu nr.cadastral De 1221;
- Şi, primeşte în proprietatea sa, prin schimb, de la S.C. MONLANDYS S.R.L., terenul în suprafaţă de 6000 mp, cuprins în C.F. nr.7277 - Chişoda cu nr.cadastrale A 1227/5/1/2/2; A 1227/5/1/1/1/2;
A1227/5/2/2/2; A 1227/5/2/1/1/2 ;

Art.2: Prin grija petentului menţionat la art.1, se vor efectua notările corespunzătoare în cartea funciară privind schimbul de terenuri.
S.C. Monlandys S.R.L. nu are nici un fel de pretenţii pentru a compensa diferenţa de valoare a terenurilor.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timişoara;
- S.C. MONLANDYS S.R.L.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI