keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/29.06.1999 privind privind aprobarea încredinţării directe către S.C. HORTICULTURA S.A. a unor lucrări de investiţii, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza Municipiului Timişoara

29.06.1999

Hotararea Consiliului Local 172/29.06.1999
privind privind aprobarea încredinţării directe către S.C. HORTICULTURA S.A. a unor lucrări de investiţii, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-8509/18.06.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 201/1997, privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultură ca societate pe acţiuni S.C. HORTICULTURA S.A.;
În conformitate cu prevederile Cap. III, art.16, din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţiile publice, modificată;
În conformitate cu art. 4.1 din Ordinul nr. 784-34/N/1998 al MLPAT pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul - cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontractare a execuţiei lucrărilor;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g), (h), (k) şi (p) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a unor spaţii verzi de
pe raza municipiului Timişoara, finanţate din bugetul local, se atribuie prin
încredinţare directă pe perioada anului 1999, Societăţii Comerciale
HORTICULTURA S.A. Timişoara.
Lucrările de mai sus vor fi efectuate în baza unui program lunar de lucrări
stabilit de Primăria Municipiului Timişoara şi avizate de comisiile de
specialitate ale Consiliului Local.

Art.2: Lucrările de investiţii începute şi finanţate din bugetul local, vor fi
executate de S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara, până la finalizarea lor.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Timisoara şi S.C. Horticultura S.A. Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ERNEST WALTER SCHMIDT
Contrasemneaza