keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/10.07.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare şi altor venituri la bugetul local datorate de persoanele fizice

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 170/10.07.2001
privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare şi altor venituri la bugetul local datorate de persoanele fizice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10884/29.06.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.9 din Hotărârea de Guvern nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se scutesc la plată majorările de întârziere datorate de către persoanele fizice pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr.27/1994 - republicată şi modificată - şi pentru contravaloarea concesiunii terenurilor aferente garajelor.
Scutirea se acordă cu condiţia achitării tuturor debitelor care au generat aceste majorări până la data de 30 octombrie 2001.
În cazul în care, în urma recalculărilor efectuate la cererea contribuabililor sau ca urmare a verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, apar obligaţii suplimentare, persoanele fizice beneficiază de scutiri la plata majorărilor de întârziere cu condiţia achitării diferenţelor rezultate, termenul de plată fiind 30 octombrie 2001.
Art.2 : Se scutesc la plată majorările de întârziere datorate de către persoanele fizice pentru neplata în termen a altor venituri ale bugetului local (concesiuni, chirii, ocuparea domeniului public).
Scutirea se acordă cu condiţia achitării integrale a fiecărui debit restant pentru care au fost calculate aceste majorări, până la data de 30 octombrie 2001.

Art.3: Majorările de întârziere plătite până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri nu se restituie.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI