keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 16/29.01.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi- în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe " în Timişoara, strada Miloia

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 16/29.01.2001
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi- în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe " în Timişoara, strada Miloia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001-250/09.01.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) (e), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe " în Timişoara, strada Miloia , cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică , Direcţia Urbanism , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI