keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996

18.02.1997

Hotararea Consiliului Local 16/18.02.1997
privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO971481/10.02.19976 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind rectificarea de buget pe anul 1996;
Avand in vedere Legea nr.29/06.05.1996 privind Bugetul de Stat pe anul 1996;
In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
Avand in vedere adresa Administratiei Financiare a municipiului Timisoara nr.63462/31.10.1996;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 16/23.07.1996 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata;
In temeiul art.29 alin.1 si 3 din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare
pe anul 1996, cu urmatoarele influente:
Venituri:
mii lei
______________
Venituri TOTAL, + 11.649.442
din care:
Venituri proprii + 3.179.857
Sume defalcate din impozitul pe salarii + 2.350.000
Subventii primite din bugetul de stat + 6.119.585
din care:
pentru protectie sociala + 4.705.485
pentru investitii + 1.414.100Cheltuieli:
mii lei
______________

Cheltuieli TOTAL + 11.649.442
din care:
Cheltuieli curente + 11.809.378
Cheltuieli de capital 159.936
FOND DE REZERVA

In detaliu, influentele sunt prevazute in Anexa careface parte
integranta din prezenta hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Anexa nr. 1 de la
Hotararea Consiliului Local nr. 16/23.07.1996.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Directiei de Urbanism;
Directiei Generale a Finantelor Publice
si Control Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MOLDOVAN VALENTIN
Contrasemneaza