keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 169/10.07.2001 privind privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii)

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 169/10.07.2001
privind privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10391/22.06.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.3 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr.348/1993- privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
Având în vedere prevederile art.72, alin.1, lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/1998 - privind energia electrică şi termică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.15, 16 şi art. 17 alin. 3 din Legea nr. 199/2000 - privind utilizarea eficientă a energiei;
Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr. 4/1981- a gospodăriei comunale, modificată;
În baza prevederilor Codului de măsurare a energiei termice;
Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996- a locuinţei, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (i) şi art.87 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Metodologia privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii) , în Municipiul Timişoara, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Condiţiile care trebuie respectate de societăţile comerciale care desfăşoară serviciul de repartizare a costurilor încălzirii în cadrul clădirilor colective (condominii) , pe raza Municipiului Timişoara, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara;
- Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara;
- Oficiului pentru Protecţia Consumatorului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI