keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/10.07.2001 privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 168/10.07.2001
privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Propunerea d-lui consilier municipal Petru Bujor însoţită de Referatul nr. SC2001- 6105/19.04.2001 Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, modificată;
Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.976/1998 privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele privind desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr.1, 2, 3 , 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.17/1998 - privind autorizarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara precum şi alte dispoziţii contrare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială, Direcţia Urbanism şi Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexe1-5.pdf

Anexa NR.1 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Norme generale LPrin comerț stradal, în sensul prezentei hotărâri, se înțelege desfacerea de produse alimentare şi/sau nealimentare prin rulote, terase sezionere de alimentație publică și mobilier stradal, pe o perioadă determinată. Activitatea de comerț stradal în municipiul Timișoara se desfăşoară de către comercianți în baza autorizaţiei emisă la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezenta hotărâre. 3. În situația în care sunt mai multe solicitări pentru acelaşi amplasament, se vor lua în considerare următoarele criterii: -ordinea cronologică de înregistrare a cererilor; -existența unor datorii la bugetul local; -numărul de amplasamente de comer stradal deținute la data cererii; -deţinerea de spații comerciale. 4. Autorizaţia de funcționare pentru activitatea de comerț stradal se eliberează cu plata anticipată a taxelor aferente. Perioada de valabilitate a autorizaţiei va avea următoarele limite: minim 90 de zile în cazul rulotelor şi mobilierului stradal și minim 30 de zile în cazul teraselor sezoniere, respectiv ultima zi a anului în curs. Zona centrală va necesita şi aprobarea Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu a Consiliului Local. 5, Amplasamentele solicitate de către agenții economici în vederea desfăşurării comerțului stradal sc avizează şi de către Direcţia Urbanism. 6. Desfăşurarea activității de comerț stradal fără autorizația emisă de Primăria Municipiului Timişoara sau cu încălcarea mențiunilor acesteia se sancţionează conform prevederilor legale. În cazuil nerespectării mențiunilor din autorizație în mod repetat, aceasta va fi suspendată pe o perioadă de până la 15 zile sau retrasă definitiv. Măsura suspendării sau retragerii definitive se stabileşte prin dispoziția primarului, la propunerea agentului constatator. Anexa NR.2 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Obligațiile comercianților 1.Să desfăşoare activități de comerț stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor privind: -igiena şi sănătatea publică: -protecția consumatorilor; -proveniența şi calitatea mărfurilor;

utilizarea mijloacelor de cântărire; -protecție a persoanelor încadrate în muncă; liniştea şi ordinca publică; -pretecția muncii 2, Să respecte următoarele cerințe privind activitatea la punctul de lucru autorizat: “să nu creeze stocuri de mărfuri care creează un aspect inestetic, care depăşesc dimensiunile (limitele) mobilierului agreat şi creează dificultăți în desfăşurarea activității; -să afișeze datele de identificare ale comerciantului și numărul autorizaţiei de funcționare; să asigure expunerea estetică a produselor și afişarea în mod vizibil a prețurilor; -să utilizeze personal calificat și cu vechimea necesară în această activitate. 3. Să utilizeze mobilierul agreat în acest scop de Primăria Municipiului Timişoara: 4. Să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze discomfort riveranilor; 3. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător; 6. Să asigure şi să impună personalului de deservire: “echipament de protecție sanitară şi ecuson cu datele de identificare; ă aibă un comportament civilizat; -să dețină minimum de materiale necesar pentru igiena personală şi salubrizarea amplasamentului; -să dețină la punctele de lucru documente privind: proveniența şi calitatea mărfurilor; verificarea metrologică a mijloacelor de cântărire utilizate; documente de identitate şi carnet de sănătate. Anexa nr.3 la HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Criteriile privind stabilirea mobilierului utilizat la comerţul stradal Mobilierul utilizat în cadrul comerțului stradal va fi agreat de către compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens vor fi avute în vedere următoarele:- 1.În cazul rulotelor: -utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate și înmatriculate; -să dețină autonomie privind utilităţile şi posibilitățile de racordare. 2. În cazul teraselor sezoniere: ă asigure spațiu corespunzător pentru deservirea clienților; -pardoscala și împrejmuirile vor fi executate doar cu elemente demontabile; -elementele de protecție (solară şi intemperii), mesele şi scaunele vor avea un aspect corespunzător. 3. În cazul mobilierului stradal: -să asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor; -să fie confecţionat din material lavabil, uşor de manipulat şi transportat; “să asigure spațiu suficient pentru deservirea clienților (cântărirea şi ambalarea produselor); -să se încadreze în dimensiunea maximă de 6 metri pătrați. 347

Anexa NR.4 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Criterii privind stabilirea amplasării comerțului stradal L.Este interzisă amplasarea comerțului stradal în următoarele situații: -pe spațiile verzi; -la o distanță mai mică de 5 m față de materialul dendrofloricol; -pe poduri sau la o distanță mai mică de 50 m față de acestea; -pe trotuare mai înguste de 2 m, sau atunci când nu se poate asigura circulația pietonală; -la mai puțin de 500 m față de picţele agroalimentare, în cazul comerțului cu produse agroalimentare; -la o distanță mai mică de 5 m față de trecerile de pietoni, stațiile mijloacelor de transport în comun şi cu asigurarea vizibilității în intersecții: -pe partea carosabilă a drumuriloi -în zonele cuprinzând piețele centrale cu caracter istoric reprezentativ în cazul comerțului stradal cu produse agroalimentare; an fața unităților comerciale cu sediu fix în situația în care se aduc prejudicii activității acestora; 2. Terasele sezoniere, vitrinele şi lăzile frigorifice pentru răcoritoare și înghețată, vor fi amplasate în imediata vecinătate a unității comerciale proprii. 3. Este permisă organizarea și desfăşurarea următoarelor activități comercial cu caracter temporar: -târguri şi expoziții; -activități comerciale ocazionate de: festivaluri, acțiuni şi evenimente culturale; “festivaluri; -evenimente culturale; sărbători tradiționale; -acțiuni promoționale. Anexa NR.5 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Nomenclatorul de produse ce pot fi comercializate în cazul comerțului stradal -legume şi fructe; -produse de panificație şi patiserie expuse în vitrine speciale de protecție; răcoritoare şi înghețată expuse în vitrine și lăzi frigorifice; -pop corn, sucuri și înghețată cu aparate speciale; -flori şi aranjamente florale; -cărți, reviste, ziare şi alte publicații. HOTĂRÂREA NR. 169 din data de 10.07.2001 privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10391/22.06.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul 348