keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/10.07.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 166/10.07.2001
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10389/21.06.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Adreselor Consiliului Judeţean Timiş nr.4810/18.05.2001 şi nr.5750/14.06.2001;
În conformitate cu Legea nr.216/2001 - privind bugetul de stat pe anul 2001;
Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.123/17.05.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001;
Având în vedere Adresa nr.1170/15.06.2001 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi art.68 lit (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.123/2001 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Buget;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Timiş;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI