keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 164/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea unei "Reviste de Selecţie pentru câinii de rasă Ciobănesc Românesc"

01.06.1999

Hotararea Consiliului Local 164/01.06.1999
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea unei "Reviste de Selecţie pentru câinii de rasă Ciobănesc Românesc"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC099-5319/22.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (o)din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator la realizarea unei "Reviste de selecţie pentru câinii
de rasă Ciobănesc Românesc", acţiune ce se va desfăşura în data de 8 august
1999, la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local cap.59.02
"Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret",
pentru desfăşurarea acestei manifestări.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Asociaţiei Chinologice a Judeţului Timiş;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEANU
Contrasemneaza