keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/01.06.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la desfăşurarea Simpozionului Internaţional IDENTITATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR, ediţia a VIII-a

01.06.1999

Hotararea Consiliului Local 162/01.06.1999
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la desfăşurarea Simpozionului Internaţional IDENTITATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR, ediţia a VIII-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC099- 5368/21.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator la desfăşurarea Simpozionului Internaţional -
IDENTITATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR -"Spaţiul de formare a poporului român",
ediţia a VIII-a , în perioada 8-11 septembrie 1999.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local cap.59.02
"Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret",
pentru desfăşurarea simpozionului.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
manifestări se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Asociaţiei "Astra Română" din Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEANU
Contrasemneaza