keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului de Arhitectură Peisagistică"

01.06.1999

Hotararea Consiliului Local 160/01.06.1999
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului de Arhitectură Peisagistică"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC099- 5642/28.04.1999 al Direcţiei Econimice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în
calitate de coorganizator al "Festivalului de Arhitectură Peisagistică" , ce se
va desfăşura în perioada 3-7 octombrie 1999.

Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la
art.1, din bugetul local cap. 59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui
festival se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Fundaţiei Verde 2000 Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEANU
Contrasemneaza