keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 15/29.01.2001 privind realizarea proiectului "Sistem Municipal de Centre de Informare a Cetăţenilor"

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 15/29.01.2001
privind realizarea proiectului "Sistem Municipal de Centre de Informare a Cetăţenilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001186/08.01.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea proiectului "Sistem Municipal de Centre de
Informare a Cetăţenilor" cu asistenţă financiară asigurată de către Guvernul
României, în valoare de 61.480 EURO, conform Contractului de asistenţă
financiară nr. 6 din 28.11.2000, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea din bugetul local a fondurilor necesare pentru plata
taxei pe valoarea adăugată şi a altor taxe, în conformitate cu prevederile
contractuale.

Art.3: Se aprobă avansarea din bugetul local cap. 51 "Autorităţi executive" a
sumelor necesare derulării proiectului în conformitate cu prevederile
contractuale.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică şi Serviciul Strategie şi Dezvoltare Urbană din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Strategie şi Dezvoltare Urbană;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI