keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/23.01.1996 privind privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul I al anului 1996.

23.01.1996

Hotararea Consiliului Local 156/23.01.1996
privind privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul I al anului 1996.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Biroului Buget nr.SC09632/04.01.1996 dincadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara;
Avandin vedereavizulComisieipentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba subventionarea cu 50% a contravalorii abonamentelor de
calatorie pe mijloacele de transport in comun din municipiul Timisoara, pe
semestrul I al anului 1996, pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul
Timisoara.
Subventionarea se va face din veniturile proprii ale Consiliului Local
al Municipiului Timisoara.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoar si Regia Autonoma
de Transport Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Biroului Buget;
Directiei Tehnice;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control Financiar de
Stat a Judetului Timis;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
RADIAN NICOLAE
Contrasemneaza