keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 155/12.06.2001
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-9238/04.06.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere canal Zona Lidia - Strada Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiului Timişoara , conform Proiectului nr.LN 044/2001 şi a indicatorilor tehnico-economici care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local Cap. 63.02.09 "Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor ".
Contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare , conform Protocolului de colaborare nr.RE2001-108/26.02.2001, Anexă la prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI