keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/12.06.2001 privind aprobarea obiectivului de investiţie "Racord la reţea de gaze naturale de medie presiune pentru SRM şi construire SRM în Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu"

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 153/12.06.2001
privind aprobarea obiectivului de investiţie "Racord la reţea de gaze naturale de medie presiune pentru SRM şi construire SRM în Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-4084/15.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/1998 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Dezvoltarea reţelelor de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu";
Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat în data de 26.05.2000 între Primăria Municipiului Timişoara şi SAIETIM S.A., MODATIM S.A., ALCATEL - DATA TIM S.A., R.A. AQUATIM S.A., IPROTIM S.A., IRUC S.A., D.G.F.P.C.F.S - Timiş;
În baza acceptului nr.1455/06.04.2000 a S.C. MODATIM S.A. - privind amplasarea Staţiei de reglare - măsurare în incinta sa;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă obiectivul de investiţie " Racord la reţea de gaze naturale de medie presiune pentru SRM şi construire SRM în Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu"

Art.2: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art .1 se face în proporţie de 70% din bugetul local şi 30 % din resurse financiare puse la dispoziţie de SAIETIM S.A., MODATIM S.A., ALCATEL - DATA TIM S.A., R.A. AQUATIM , IPROTIM S.A., IRUC S.A. şi D.G.F.P.C.F.S. - Timiş.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI