keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/09.06.1998 privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK in Municipiul Timisoara

09.06.1998

Hotararea Consiliului Local 153/09.06.1998
privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0987506/09.06.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere Referatul nr.7871/08.06.1998 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza Hotararii Consiliului Local nr.41/17.03.1998 privind concesionarea unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, incheierea contractelor de prestari servicii si a contractului de incredintare directa a serviciilor de reparatii si intretineri;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba implementarea sistemului TELPARK de parcare a autovehiculelor
in locuri de parcare amenajate si neamenajate pe domeniul public in municipiul
Timisoara, conform Studiului de fezabilitate privind introducerea sistemului
TELPARK in Municipiul Timisoara, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2:Cuaducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. Administrarea
Domeniului Public S.A.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRAMA
Contrasemneaza