keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 152/27.04.2010 pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,"Modernizare şi extindere b-dul Sudului"

27.04.2010

Hotararea Consiliului Local 152/27.04.2010
pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,"Modernizare şi extindere b-dul Sudului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 000210 / 29.03.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 88/09.12.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,"Modernizare şi extindere b-dul Sudului", cu urmatorul text: " Obiectivul de investitie ,"Modernizare şi extindere b-dul Sudului" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Municipiul Timişoara PRIMAR, Direcţia Drumuri şi Transporturi Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2010 – 000210 / 29.03.2010

REFERAT pentru completarea Art.1 din HCL nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea

Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului”, intocmit de SC PATH’S ROUT SRL, conform contractului de proiectare nr. 36/07.04.2009 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, cuprinsi in Anexa hotararii consiliului local. Tinand cont de prevederile din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si Ordinul nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, aprobat de Ministerul Transporturilor, cap. 3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul strazilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” coraborat cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, art.18, aliniatul (4); “Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare”. Avand in vedre ca Studiul de Fezabilitate ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” a fost intocmit ca urmare a prevederilor directoare si de reglementare prevazute in principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare, si anume Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007 care a avut la baza “Studiul de Circulatie si prognoza rutiera pe drumurile jud. Timis”, intocmit de SC VELTONA SRL in 1996 si “Reactualizare studiu de circulatie municipiul Timisoara”, intocmit de IPROTIM nr. 34233/004/1997 PROPUNEM:

Consiliului Local al Municipiului Timisoara, completarea Art. 1 din HCL nr. 26/26.01.2010, cu urmatorul text:

„Obiectivul de investitie ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului” face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica”. DIRECTOR D. DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. CHIŞ CULIŢĂ Ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER Ing. DUMITRU VIOLA Ing.PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1