keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 152/25.03.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 152/25.03.2008
privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.1092/06.03.2008 al Direcţiei Fiscale aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe imobilul situat în Timişoara, Str. Gheorghe Lazăr nr.10-12, datorat bugetului local de către Uniunea Adam Muller Gutenbrunn pentru anii fiscali 2007 - 2008.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Fiscale Municipiului Timişoara;
- Uniunii Adam Muller Gutenbrunn
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Nr.____________________ din________ 2008,

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, nu se datorează impozit, prin efectul legii, pentru clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

Uniunea Adam Müller Gütenbrunn, persoană juridică română conform sentinţei civile nr.178/PJ/23.03.2000, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr.10-12. cod fiscal nr.5676268, depune la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cererea înregistrată cu nr.E12007-019349/10.08.2007, prin care solicită acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat la adresa str. Gh. Lazăr nr.10-12, în temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, invocat mai sus.

Prin adresa nr.E12007-019349/08.01.2008, s-a solicitat uniunii să depuna un extras CF actualizat, necesar identificării imobilului pentru care se solicită scutire, precum şi titlului sub care îţi au sediul în această clădire Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi Reuiunea Foştilor Deportaţi în Bărăgan. Uniunea a depus la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara contractele de comodat încheiate cu cele două organizaţii sub nr.E12008-003477/25.01.2008.

Potrivit prevederilor Actului de constituire a Uniunii Adam Müller Gütenbrunn, autentificat sub nr.15094/25.03.1994, aceasta este persoană juridică română fără scop lucrativ, înfiinţată în temeiul prevederilor art.102 şi urm. din Legea nr.21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii şi fundaţii).

Art.4 din Statutul Uniunii Adam Müller Gütenbrunn prevede că aceasta este o persoană juridică română, apolitică, nepatrimonială, care are drept scop organizarea şi sprijinirea activităţilor de asistenţă socială, a activităţilor cultural-educative, pentru etnicii germani din Banat – România.

Potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a D-lui Weinschrott Helmut, în calitate de Director al Uniunii Adam Müller Gütenbrunn, imobilul pentru care se solicită scutirea, situat la adresa str. Gh. Lazăr nr.10-12 este destinat unui cămin de bătrâni, uniunea nedesfăşurând activităţi economice în cadrul acestui imobil.

Potrivit contractului de comodat încheiat la data de 18.01.2007 între Fundaţia Adam Müller Gütenbrunn, cu sediul în Timişoara, str. Gh. Lazăr nr.10-12, cod fiscal nr.5676268, în calitate de comodant, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, persoană juridică română

conform sentinţei civile nr.130/PJ/30.11.1992, cod fiscal 4356643, în calitate de comodatar, precum şi Asociaţia Foştilor Deportaţi în URSS, persoană juridică română conform sentinţei civile nr.71/10.05.1991, cod fiscal 6687710, în calitate de comodatar, comodantul dă spre folosinţă gratuită comodatarilor spaţiul compus din 6 încăperi, în suprafaţă de 150 mp, cu acces la dependinţe din imobilul situat în Timişoara, str. Gh. Lazăr nr.10-12. În temeiul acestui contract de comodat, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, precum şi Asociaţia Foştilor Deportaţi în URSS îşi au sediul în imobilul din str. Gh. Lazăr nr.10.12.

Potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a D-lui Karl Singer, în calitate de Preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Banat, aceasta este o organizaţie nelucrativă şi nu desfăşoară activităţi economice aducătoare de profit. După cum rezultă din Statutul Forumului Democrat al Germanilor din Banat, autentificat sub nr.35723/29.10.1992, Forumul Democrat al Germanilor din Banat este o asociaţie a germanilor bănăţeni din România, având drept scop 0principal reprezentarea şi susţinerea cerinţelor specifice ale membrilor săi prin toate măsurile politice, sociale, culturale şi economice posibile care sunt de folos în menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnice.

După cum rezultă din declaraţia pe proprie răspundere a D-lui Fischer Ignaz, în calitate de Preşedinte al Reuniunii Foştilor Deportaţi în URSS, această organizaţie nu desfăşoară în imobilul în care îşi are sediul activităţi economice. Potrivit prevederilor Statutului Reuniunii Foştilor Deportaţi în Uniunea Sovietică din Judeţul Timiş, aceasta este o formaţiune apolitică, creştină şi democratică.

Având în vedere faptul că acordarea scutirii s-a solicitat pentru anii 2007 – 2008, cererea fiind depusă de către uniune în termen, în cursul anului 2007,

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului datorat bugetului local de către Uniunea Adam Müller Gütenbrunn pentru imobilul situat la adresa str. Gh. Lazăr nr.10-12, Timişoara pentru anii fiscali 2007 – 2008, respectiv pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2008.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI