keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/09.06.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Benzinarie de cartier Calea Aradului"

09.06.1998

Hotararea Consiliului Local 147/09.06.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Benzinarie de cartier Calea Aradului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO986933/20.05.1998 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor , republicata ;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit (c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata. In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind adinistratia publica locala republicata si modificata.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu "Benzinarie de cartier in Calea
Aradului" pentru amplasarea unei statii ecologice alimentare carburanti, pe
terenul situat in Timisoara, la intersectia strazilor Felix cu Calea Aradului.
Terenul este inscris in C.F. nr.120085 Timisoara, cu nr.top. 29726/5/2 in
suprafata de 760 mp., proprietatea sotilor Berinde Nicolae si Berinde Emilia
din Municipiul Timisoara, care au solicitat aprobarea pentru executarea
constructiei.

Art.2: Cu aducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. IPROTIM S.A.;
Dlui Berinde Nicolae si dnei Berinde Emilia;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRAMA
Contrasemneaza