keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 141/17.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener la realizarea Proiectului "Împreună - Construcţia strategiei culturale - un model de dialog social"

17.05.2001

Hotararea Consiliului Local 141/17.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener la realizarea Proiectului "Împreună - Construcţia strategiei culturale - un model de dialog social"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7754/10.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 20, lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener cu Institutul Intercultural Timişoara, la realizarea Proiectului " Împreună - Construcţia strategiei culturale - un model de dialog social", finanţat PHARE.

Art.2: Se aprobă alocarea echivalentului în lei a sumei de 600 EURO, de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestui proiect se vor face numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Institutului Intercultural Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI