keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/27.04.2004 privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2004
privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererile nr. Ec2x3013443/14.11.2003 şi SC2004 -1200/23.01.2004 ale Cooperativei Meşteşugărească Igiena Timişoara;
Având în vedere Referatul privind calcului punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor la bugetul local, restante la 31.12.2001 de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile Art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2002- pentru recuperarea arieratelor bugetare;
În conformitate cu dispoziţiile art.1, alin7, lit. "c" din Hotărârea Guvernului nr.794/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă scutirea la plata sumei de 64.926.120 lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor restante la 31.12.2001, datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 341/16.12.2003- privind respingerea cererii pentru scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor restante la data de 31.12.2001, datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI