keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/19.05.1998 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, Complex alimentar Intrarea Tehnicii"

19.05.1998

Hotararea Consiliului Local 131/19.05.1998
privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, Complex alimentar Intrarea Tehnicii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice;
Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.10/1995 cu privire la cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiei tehnico economice ale investitiilor de interes judetean sau local;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizare retea termica secundara Complex alimentar Intrarea Tehnicii",la
valoarea de 499.997.505 lei, potrivit documentatiei care se anexeaza,
constituind parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de
Termoficare "CALOR" Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Regiei Autonome de Termoficare "CALOR" Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
GROZA IOAN RADU
Contrasemneaza