keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/13.12.1994 privind privind stabilirea taxelor locale pentru unele spatii comerciale (chioscuri)

13.12.1994

Hotararea Consiliului Local 130/13.12.1994
privind privind stabilirea taxelor locale pentru unele spatii comerciale (chioscuri)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC08541/05.10.1994 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere referatul SC09617/24.10.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 1 ianuarie 1995 pentru categoriile de chioscuri (tonete) avand o suprafata mai mare de 15 mp,care au fost adjudecate prin
licitatie si care au fost autorizate si amplasate in perioada 1990-1992 se stabileste taxa de 800 lei/mp/zi pentru intreaga suprafata ocupata. Pentru celelalte chioscuri (tonete) care depasesc suprafata de 15 mp si au fost adjudecate prin licitatie,se stabilesc urmatoarele taxe locale:
800 lei/mp/zi pentru suprafete de pana la 15 mp inclusiv;
1.000 lei/mp/zi pentru suprafete cuprinse intre 16 si 20 mp;
1.100 lei/mp/zi pentru suprafete cuprinse intre 21 si 30 mp;
1.200 lei/mp/zi pentru suprafete de peste 30 mp;

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica prin Serviciul Obiective Publice si Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliul Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economice;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat a Judetului Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CNEJEVICI FLORIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI