keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/13.12.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Centruluide Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara in vederea scutiriicomplete de platataxei Autorizatiei de Construire pentru cantina centrului

13.12.1994

Hotararea Consiliului Local 125/13.12.1994
privind avizarea favorabila a solicitarii Centruluide Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara in vederea scutiriicomplete de platataxei Autorizatiei de Construire pentru cantina centrului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea nr.SC010532/08.11.1994 a Centrului de Recuperare a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara prin care se solicita scutirea de plata taxei Autorizatiei de Construire pentru cantina centrului;
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr.1326/1993;
Avand in vedere referatul Biroului Autoritate Tutelara nr.12366/06.12.1994 si referatul Directiei Economice nr.SC010532/29.11.1994 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) dinLegea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se avizeaza favorabil solicitarea Centrului de Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara privind scutirea completa de plata taxei Autorizatiei de Construire ce urmeaza a se adresa Ministerului Finantelor Departamentul veniturilor statului.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economie;
Biroului Buget;
Centrului de Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CNEJEVICI FLORIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI