keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 123/31.03.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 7030/18.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 7030/18.03.2020 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020- anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-7030/18.03.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. 2075/19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2020-AV09/11.03.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d), alin.4 lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 şi 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici", întocmit de S.C. PROCAD S.R.L. - Timişoara, conform Contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.
Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.
Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: referat_blascovici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR _ Nr. SC2020- 030 / 48.03.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Secțiunea I Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie „Amenajare străzi zona BLAȘCOVICI” Secțiunea II Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1.Descrierea situației actuale Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi a încheiat cu societatea S.C. PROCAD S.R.L-Timişoara în baza Contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018 întocmirea Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare străzi zona Blaşcovici”. Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de nord a municipiul Timişoara delimitată de străzile Dunărea- Bârzava- Calea Bogdăneştilor. În situația actuală străzile delimitate de străzile Dunărea- Bârzava-Calea Bogdăneştilor cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ). Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la acelaşi nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile. Deasemenea aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioadă de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general. Astfel sunt necesare lucrări de amenajare carosabil, trotuare, accese, zone verzi şi acolo unde terenul permite se vor amenaja piste pentru ciclişti şi locuri de parcare. Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, amenajarea străzilor propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timişoara au ca scop dezvoltarea urbei, cu prioritate pe acele planuri care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Ca parte componentă a planului de creştere a calității vieţii cetățenilor, pe acelaşi considerent, municipalitatea a inclus în proiectele de investiție şi modernizarea infrastructurii străzilor sus menţionate. Realizarea proiectului va contribui totodată la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător şi a unui sistem de colectare şi scurgere a apelor de pe platforma străzilor, cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător. 3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr. 49/27.01.1998- privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct.3.8., supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare străzi zona Blaşcovici”. PRIMAR __ ur (x aL i 3 VINVINIS s S 35 s 5 b > “N VIN A a DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA G.D.P.P.R.U. i CHISCULIȚĂ Cod FO53-03, Ver.3

Atasament: raport_blascovici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂŢI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE Nr. SC2020 — 7030 2 03 2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie „Amenajare străzi zona BLASCOVICI” Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie „Amenajare străzi zona BLAȘCOVICI”, prin care se propune realizarea investiţiei și aprobarea devizului general aferent investiţiei în valoare de 18.909. 857, 868 lei. (TVA inclus), Facem următoarele precizări: Direcţia Drumuri Poduri Parcaje Reţele de Utilităţi prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 realizarea obiectivul de investiţii ,Amenajare străzi zona Blașcovici ”. Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de nord a municipiul Timişoara delimitată de străzile Dunărea- Bârzava- Calea Bogdăneştilor. În situația actuală străzile delimitate de străzile Dunărea- Bârzava- Calea Bogdăneştilor nu au o structură rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile. Deasemenea aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme, mai ales pe perioadă de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general. Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerinţelor traficului. Activităţile de prevenire şi remediere ale defecţiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor. Investiţia care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: amenajarea părții carosabile, amenajare trotuare, piste de biciclete, acceselor la proprietăți, spații verzi și piste pentru cicliști acolo unde situația în teren permite. Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare străzi zona Blaşcovici” a fost întocmit de S.C. PROCAD S.R.L- Timişoara în baza contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei „Amenajare străzi zona Blaşcovici” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 18.909. 857, 868 lei. (TVA inclusiv). Durata pentru ebcuţia lucrărilor proiectate este estimată la 12 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile: - 0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat şi Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene” şi Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi zona Blaşcovici” îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ] DIRECTOR GENERAL DGDPPRU, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, | IOAN ANCIOV ş o D.P.P., CONSILIER, VASILE OLAR EUGENIA VĂTĂȘESCU MW Ahile“ _ Cod FO53-01,Ver.2

Atasament: anexa_blascovici.pdf

Anexa nr. 1 la HCL mr............ PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI „Amenajare străzi zona Blaşcovici” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROCAD S.R.L.-Timişoara, aferent obiectivului de investiţii „Amenajare străzi zona Blaşcovici”, conform contractului de prestări de servicii nr. 14 din data de 05.02.2018 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni ( durata de realizare a investiţiei 12 luni) Valoare de investiție (INV) 18.909.857;868 lei. (TVA inclusiv) Din care construcţii montaj CHEM 16.645.733,792 lei. (TVA inclusiv) Capacităţi (în unităţi fizice): - Lungime străzi 4464 m - Suprafaţa carosabilă 26.421 mp - Suprafață parcaje 2.130 mp - Trotuare 11.659 mp - Piste ciclişti 5.322 mp A DIRECTOR GENERAL DGDPPRU, ȘEF SERVI IU DPPCAA, X TI | ŞEF BIROU DPP CONSILIER | AS E OLAR EUGENIA VĂTĂŞESCU N ww (ta - 7