keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/17.05.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

17.05.2001

Hotararea Consiliului Local 123/17.05.2001
privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul SC2001- 7876/11.05.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul de Opinie nr. SC2001-7900/14.05.2001 al Serviciului Control şi Audit Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. SC2001- 7558/08.05.2001;
Având în vedere Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş nr. 9233/09.05.2001;
În conformitate cu Legea nr. 216/2001-privind bugetul de stat pe anul 2001;
Având în vedere Legea nr. 189/1998-privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e), art. 44 lit. (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul bugetului local pe anul 2001, conform Anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Influenţele privind cheltuielile de capital se vor reflecta în Listele de investiţii care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Juridice;
-Serviciului Control si Audit Intern;
-Biroului Relatii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Timiş;
-Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI