keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 122/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-4696/19.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin.(4), lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli,Spitale,Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

 

 

   

     

                                       Anexă  la HCL nr. ...... 

100/110-ARA 34

Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 14623 3286 3509.5

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 460 103 110.4

3.3 Proiectare si inginerie 9442 2122 2266.1

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 1259 283 302.16

3.6 Asistenta tehnica 3462 778 830.88

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 332258 74665 79742

4.1 Constructii si instalatii 332258 74665 79742

IZOLARE PERETI 179760 40395 43142

MODERNIZARE TAMPLARIE 14399 3236 3455.8

INCHIDERE LOGII 62670 14083 15041

IZOLARE TERASA 41372 9297 9929.2

PLANSEU PESTE SUBSOL 24752 5562 5940.6

INSTALATII 6785 1525 1628.5

REPARATII TROTUARE 2519 566 604.67

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 15006.4 3372 3601.5

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 8306.45 1867 1993.5

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 6700 1506 1608

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 361887 81323 86853

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

361887 LEI C+M 340564 LEI 81323 Euro 76531 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

448740 LEI C+M 422300 LEI 100841 Euro 94899 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 448740 COTA U.E. 60 % reprez 269244.2 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 89748.07 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 89748.07 LEI

Aria utila Au= 1433 mp Cost reabilitare/mp 57 Euro/mp

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /19.02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Aradului nr. 34”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 1, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 448.740lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 422.300lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ADRIAN HUMĂ SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.H. Ex.1