keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/13.12.1994 privind privind subventionarea cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun pentru studentii si pensionarii din Timisoara in trimestrul I 1995

13.12.1994

Hotararea Consiliului Local 122/13.12.1994
privind privind subventionarea cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun pentru studentii si pensionarii din Timisoara in trimestrul I 1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timisoara numarul SC011114/16.11.1994 prin care se solicita aprobarea subventionarii de la bugetul local cu 50% a costului abonamentelor de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari in semestrul I 1995;
Avand in vedere referatul nr.SC012195/05.12.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrulConsiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba subventionarea cu 50% a contravalorii abonamentelor de transport in comun pentru studentii si pensionarii cu domiciliul in municipiul
Timisoara, pe trimestrul I 1995.

Art.2: Subventionarea prevazuta la art.1 se va face din veniturile proprii ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara si din sumele defalcate din impozitul pe salarii (pentru alte domenii) rezultate prin rectificarea bugetului local pe anul 1994.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CNEJEVICI FLORIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI