keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 121/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-4695/19.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA  H.C.L. nr._______ 

100/91-TOR 15.AB.C

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 27263 6127 6543.1

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 946 213 227.04

3.3 Proiectare si inginerie 17545 3943 4210.8

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 2339 526 561.36

3.6 Asistenta tehnica 6433 1446 1543.9

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 594543 133605 142690

4.1 Constructii si instalatii 594543 133605 142690

IZOLARE PERETI 326867 73453 78448

MODERNIZARE TAMPLARIE 59294 13324 14230

INCHIDERE LOGII 22247 4999 5339.4

IZOLARE TERASA 114226 25669 27414

PLANSEU PESTE SUBSOL 51751 11629 12420

INSTALATII 14892 3347 3574.2

REPARATII TROTUARE 5266 1183 1263.8

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 24863.6 5587 5967.3

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 14863.6 3340 3567.3

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10000 2247 2400

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 646670 145319 155201

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

646670 LEI C+M 609407 LEI 145319 Euro 136945 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

801871 LEI C+M 755665 LEI 180196 Euro 169812 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv TVA 801871

COTA U.E. 60 % reprez 481122.5 LEI COTA PRIMARIE 10 % reprez 80187.08 LEI

COTA ASOCIATIEI 30 % reprez 240561.2 LEI

Aria utila Au= 2945 mp Cost reabilitare/mp 49 Euro/mp

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- 4695 /19.02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Torontalului, nr.15”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 1, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 801.871 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 755.665 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1