keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional " Timişoara muzicală ", ed. XXVI-a, dedicată Centenarului Giuseppe Verdi

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 121/03.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional " Timişoara muzicală ", ed. XXVI-a, dedicată Centenarului Giuseppe Verdi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 6932/02.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional "Timişoara muzicală", ediţia a XXVI-a, dedicată Centenarului Giuseppe Verdi, ce se desfăşoară în perioada 27 aprilie- 10 mai 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui festival se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Operei Române din Timişoara;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI