keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 120/03.05.2001 privind privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/30.06.1998 privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfăşoară activităţi foto-video la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor în incinta Primăriei Muncipiului Timişoara.

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 120/03.05.2001
privind privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/30.06.1998 privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfăşoară activităţi foto-video la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor în incinta Primăriei Muncipiului Timişoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-2683/22.02.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(f) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 177/30.06.1998 privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfăşoară activităţi foto-video la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor în incinta Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI