keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 117/22.11.1994 privind aprobarea sumelor necesare degajarii focarelor de infectie din municipiu provocate de rampele clandestine de gunoi

22.11.1994

Hotararea Consiliului Local 117/22.11.1994
privind aprobarea sumelor necesare degajarii focarelor de infectie din municipiu provocate de rampele clandestine de gunoi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC09023/13.10.1994 al Serviciului Obiective Publice si referatul Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.5202/05.10.1994 a Prefecturii Judetului Timis si adresa nr.2450/03.10.1994 a Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva a Judetului Timis;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(l), (o) si (r) din Legea nr.69/1991. In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 7 milioane lei de la Capitolul "Gospodarie comunala" subcapitolul "salubritate" pentru actiunile de desfiintare a rampelor clandestine de gunoi din raza municipiului Timisoara.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Obiective Publice, Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Salubritate Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Directiei Economice;
Regiei Autonome de Salubritate Timisoara;
Inspectoratului Judetean de Politie Sanitara si Medicina Preventiva;
Agentiei de Protectia Mediului;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CISMASU TRAIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI