keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994

22.11.1994

Hotararea Consiliului Local 115/22.11.1994
privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere solicitarea Regiei Autonome de Transport Timisoara inregistrata cu numarul SC09459/20.10.1994 prin care se propune subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a abonamentelor pentru transportul in comun in Municipiul Timisoara pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994;
Avand in vedere referatul nr.SC010545/08.11.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrulConsiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si (s) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport in comun pentru studenti si pensionari cu domiciliul in municipiul Timisoara, pe semestrul II 1994.

Art.2: Subventionarea diferentei de pret pentru abonamentele mentionate la art.1 se va face din veniturile proprii ale bugetului local si din sumele defalcate din impozitul pe salarii (pentru alte domenii) prevazute prin rectificarea bugetului local pe anul 1994.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CISMASU TRAIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI