keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Berii - Timişoara 2001"

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 114/03.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Berii - Timişoara 2001"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 6080/18.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e), (n) şi (o) din Lea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al " Festivalului Berii - Timişoara 2001" , ce va avea loc în perioada 4 - 6 mai 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Alte Acţiuni de cultură", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea festivalului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Fabricii de Bere "Timişoreana " S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI