keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 112/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-3813/11.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli,Spitale,Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: INDICATORI_.pdf

 

ANEXĂ LA  H.C.L. nr._______ 

 

 

100/96-TOR 14

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 48231 10838 11575

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1512 340 362.88

3.3 Proiectare si inginerie 31146 6999 7475

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 4153 933 996.72

3.6 Asistenta tehnica 11420 2566 2740.8

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1101744 247583 264419

4.1 Constructii si instalatii 1101744 247583 264419

IZOLARE PERETI 697935 156839 167504

MODERNIZARE TAMPLARIE 109390 24582 26254

INCHIDERE LOGII 107220 24094 25733

IZOLARE TERASA 111403 25034 26737

PLANSEU PESTE SUBSOL 45801 10292 10992

INSTALATII 25202 5663 6048.6

REPARATII TROTUARE 4793 1077 1150.3

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 39543.6 8886 9490.5

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 27543.6 6190 6610.5

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12000 2697 2880

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 1189519 267308 285484

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

1189519 LEI C+M 1129288 LEI 267308 Euro 253773 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

1475003 LEI C+M 1400317 LEI 331461 Euro 314678 Euro

COTA NEELIGIBILE 2.30 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 1441078 COTA U.E. 60 % reprez 864646.9 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 288215.6 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 288215.6 LEI

Aria utila Au= 4706 mp Cost reabilitare/mp 57 Euro/mp

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- 3813 /11 .02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil str.Brânduşei, nr.14”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil str.Brânduşei, nr.14”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.475.003 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 1.400.317 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1