keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a unor elevi olimpici timişoreni - 2001

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 112/03.05.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a unor elevi olimpici timişoreni - 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 6425/24.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a unor elevi olimpici timişoreni - 2001 , ce va avea loc în data de 8 mai 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 37.820.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei festivităţi se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociaţiei de Esperanto din România;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI